بیانیه

عکس دیدن و عکس گرفتن بخش مهمی از زندگی روزانه قرن معاصر به ویژه رویکردی دغدغه آمیز در دو دهه اخیر است. جایگاه انسان در جهان هستی و مرتبت انسانی در مرز های علم، اخلاق و روش از جدی ترین دغدغه های انسان معاصر است.
مدرسه هنرهای معاصر بر اساس توسعه ارتباط فرهنگی هنری با جامعه بنا شده است. این مدرسه، نمایشگاه قاب های سفید را بستری برای گسترش تاثیرگذاری مثبت عکاسی بر جامعه می داند قاب های سفید، اسفند نود و شش، سه سالگی خود را جشن می گیرد و خرسند است که امسال حیطه خود را گسترش داده و در قالب یک فراخوان عمومی به استقبال این نمایشگاه می رود .

در این رویداد عکاسانه، هنرمندان در کنار هم و بدون تکلف عکسها یشان را با هزینه خودشان چاپ کردند و قاب به مهر
و هدیه داده اند تا به شیوه خود حضوری  داشته باشند جانانه ... 
و برای این همدلی و بیان مشترک "قاب های سفید" را همانند مدالهای افتخار بر سینه دیوار آویخته اند.